ฮานอย ฮาลอง น้ำตกเต๋อเทียน 4วัน 3คืน
เริ่มต้น 13,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง : 16มิ.ย.60 - 19มิ.ย.60, 23มิ.ย.60 - 26มิ.ย.60, 07ก.ค.60 - 10ก.ค.60, 21ก.ค.60 - 24ก.ค.60, 11ส.ค.60 - 14ส.ค.60, 25ส.ค.60 - 28ส.ค.60, 08ก.ย.60 - 11ก.ย.60, 15ก.ย.60 - 18ก.ย.60, 22ก.ย.60 - 25ก.ย.60, 06ต.ค.60 - 09ต.ค.60, 13ต.ค.60 - 16ต.ค.60, 20ต.ค.60 - 23ต.ค.60, 10พ.ย.60 - 13พ.ย.60, 24พ.ย.60 - 27พ.ย.60, 01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60, 03ธ.ค.60 - 06ธ.ค.60, 08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60, 15ธ.ค.60 - 18ธ.ค.60, 22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60, 29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61, 31ธ.ค.60 - 03ม.ค.61
ไฮไลท์...ทานบุฟเฟห์นานาชาติ SEN ไฮไลท์...ชมน้ำตกเต๋อเทียนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก รองจากไนท์แองการา ไฮไลท์...ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ไฮไลท์...อาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆบนเรือที่อ่าวฮาลอง
วันที่1 กรุงเทพ – ฮานอย – เมืองคาวบัง (-/L/D)
07.30 น. 07.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบินไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง 10.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ SL180 (บริการอาหารเที่ยงบนเครื่องบิน) (ใช้เวลาในการเดินทาง 1.45 ชั่วโมง ) 11.45 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมือง cao bang (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนมณฑลกางศีประเทศจีน อยู่ในเขตจัง cao bang ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 600 -1,300 เมตร จึงเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและป่าม่าย 90% ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ในเวียดนาม
เย็น เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมที่พัก หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อน หรือท่องราตรี ตาม อัธยาศัยของ เมือง cao bang ยามค่ำคืน
วันที่ 2 เมืองคาวบัง – น้ำตกเต๋อเทียน – เมืองลางซัน – ชอปปิ้งตลาดกลางคืน (B/L/D)
เช้า เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังจากนั้นจะพาท่านไปเที่ยว น้ำตกบ้านยก (THAC BAN GIOC) (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30ชม.) น้ำตกบ้านยก เป็นน้ำตกที่ติดชายแดนเวียดนาม-จีน เป็นน้ำตกที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศ จัดเป็นน้ำตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก(รองจากน้ำตกไนแองการ่า) รวมทั้งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของเอเชีย นำท่านล่องเรือชมน้ำตกเต๋อเทียน ***เนื่องจากน้ำตกนี้ติดกับชายแดนระหว่าง เวียดนาม-จีน จึงมีชื่อเรียก 2ชื่อ น้ำตกบ้านยก เป็นชื่อเรียกของทางฝั่งเวียดนาม แล้วฝั่งจีนจะเรียกน้ำตกนี้ว่า น้ำตกเต๋อเทียน***
เที่ยง กลางวัน äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่ Ban gioc หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมือง Lang son ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม ถึง Lang son นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาด Dong kinh มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ต่างๆ ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
เย็น เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมทีพัก หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนหรือ ช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืน (Ky lua Night Market) หรือท่องราตรี ตาม อัธยาศัยของ เมือง Lang son ยามค่ำคืน
วันที่ 3 เมืองลางซัน – ฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - ช็อปปิ้งตลาดกลางคืน (B/L/D)
เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์ ระหว่างทางชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นหมู่บ้านสลับกับท้องนาที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อ่าวฮาลองย์ ในปี ค.ศ.1994 องค์การUNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชม. โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าว (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)
เที่ยง กลางวัน äรับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย
เย็น เย็น äรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านไป ช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) พักที่ Kenny Hotel ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฮาลอง – ฮานอย –จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานลุงโฮ-ทำเนียบรัฐบาล - วัดเสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน36สาย – กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า เช้า äรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองหลวงของเวียดนาม นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้างและนำท่านชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
เที่ยง กลางวัน äรับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ นำท่านสู่ หลังอาหารนำท่านไปที่ จัตุรัสบาดิงห์ ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง48ปี ที่ตั้งของอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล และต่อด้วย บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชม วัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นคณะไปช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.20 น. 20.20 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL185 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2ชม.) 22.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16มิ.ย.60 19มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 3,000
23มิ.ย.60 26มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 3,000
07ก.ค.60 10ก.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
21ก.ค.60 24ก.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
11ส.ค.60 14ส.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
25ส.ค.60 28ส.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
08ก.ย.60 11ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000
15ก.ย.60 18ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000
22ก.ย.60 25ก.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000
06ต.ค.60 09ต.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
13ต.ค.60 16ต.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
20ต.ค.60 23ต.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,500
10พ.ย.60 13พ.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000
24พ.ย.60 27พ.ย.60 13,555 13,555 13,555 3,000
01ธ.ค.60 04ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
03ธ.ค.60 06ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
08ธ.ค.60 11ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
15ธ.ค.60 18ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
22ธ.ค.60 25ธ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
29ธ.ค.60 01ม.ค.61 16,555 16,555 16,555 3,500
31ธ.ค.60 03ม.ค.61 16,555 16,555 16,555 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้