ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง : 11ส.ค.60 - 13ส.ค.60, 18ส.ค.60 - 20ส.ค.60, 25ส.ค.60 - 27ส.ค.60, 08ก.ย.60 - 10ก.ย.60, 22ก.ย.60 - 24ก.ย.60, 29ก.ย.60 - 01ต.ค.60, 13ต.ค.60 - 15ต.ค.60, 20ต.ค.60 - 22ต.ค.60, 27ต.ค.60 - 29ต.ค.60, 03พ.ย.60 - 05พ.ย.60, 17พ.ย.60 - 19พ.ย.60, 01ธ.ค.60 - 03ธ.ค.60, 08ธ.ค.60 - 10ธ.ค.60, 22ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60, 29ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60
ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเล QUEEN CABLE CAR 2 ชั้น ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไฮไลท์...นั่งชิงช้า SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ที่สวยง ามของอ่าวฮาลองเบย์ ไฮไลท์...ล่องอ่าวฮาลองเบย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ไฮไลท์...อาหารทะเลซีฟู๊ดสดๆบนเรือ + ไวน์แดงแห่งเมืองดาลัด
วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR – สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK – นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL – NIGHT MARKET
09.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ920
13.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินสู่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ (ประมาณ 2 ชม)
จากนั้น นำทุกท่านนั่งกระเช้า 2 ชั้นข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ ข้ามฝั่งสู่เกาะอีกฝากฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมทิวทัศน์ความสวยงามของอาวฮาลองเบย์โดยการนั่งชิงช้าสวรรค์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)
หลังรับประทานอาหาร นำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า
เข้าพักที่ KENNY HOTEL / NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ชอปปิ้ง 36 สาย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 2)
จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่า นชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับซับซ้อนราว กับภาพวาด 3 มิติ และชม ถ้ำนางฟ้า ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างที่แปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการจากหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่ 3) (อาหารทะเลซีฟุ้ด สดสด)
หลังจากรับประทานอาหารบนเรือเสร็จ จากนั้น เราจะพาทุกท่านกลับขึ้นฝั่งเพื่อ เดินทางสู่เมืองฮานอย ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทำจากเยื่อไผ่
จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข
จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เพื่อชม วัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
จากนั้น นำท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร
เข้าพักที่ DELIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 5)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ....
11.10 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่VZ 921
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ส.ค.60 13ส.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500
18ส.ค.60 20ส.ค.60 8,999 8,999 8,999 2,500
25ส.ค.60 27ส.ค.60 8,999 8,999 8,999 2,500
08ก.ย.60 10ก.ย.60 8,999 8,999 8,999 2,500
22ก.ย.60 24ก.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500
29ก.ย.60 01ต.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500
13ต.ค.60 15ต.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500
20ต.ค.60 22ต.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500
27ต.ค.60 29ต.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500
03พ.ย.60 05พ.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500
17พ.ย.60 19พ.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500
01ธ.ค.60 03ธ.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500
08ธ.ค.60 10ธ.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500
22ธ.ค.60 24ธ.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500
29ธ.ค.60 31ธ.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้