ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง : 05พ.ค.60 - 08พ.ค.60, 19พ.ค.60 - 22พ.ค.60, 22พ.ค.60 - 26พ.ค.60, 07ก.ค.60 - 10ก.ค.60, 20ก.ค.60 - 23ก.ค.60, 11ส.ค.60 - 14ส.ค.60, 24ส.ค.60 - 27ส.ค.60, 07ก.ย.60 - 10ก.ย.60, 21ก.ย.60 - 24ก.ย.60, 05ต.ค.60 - 08ต.ค.60, 12ต.ค.60 - 15ต.ค.60, 20ต.ค.60 - 23ต.ค.60
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN หุ่นโชว์กระบอกน้ำ
วันแรก สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์
10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์(Q) สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง
16.20 น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เราจะนำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ (NinhBinh) ใช้เวลาปาะมาณ 2.30 ชม. เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอดจึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)
เข้าพักที่ YEN NHI HOTELl หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สอง ล่องเรือฮาลองบก – ฮาลอง - ชมตลาดราตรีฮาลอง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 2)
หลังรับประทานอาหารเช้านำทุกทานเดินทางสู่ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชมจ่างอานคือ จ่างอานเป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 3)
บ่าย จากนั้นนำทุกท่านแวะสักการะ วัด Baidinh ที่มีประวัติอันยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก แล้วนำท่านเข้าชม จากนั้นนำท่านออกเดินสู่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม (ระหว่างการเดินทางจะมีแวะร้านค้า ชมและเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นและเข้าห้องน้ำ ผ่อนคลายอิริยาบถ)
เย็น ถึงฮาลองเบย์ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า
เข้าพักที่ VAN HAI Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สาม อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 5)
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และชม ถ้ำนางฟ้า ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างที่แปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการจากหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆจากนั้นแวะ ชมหมู่บ้านชาวประมง ท่านสามารถสั่งอาหารทะลสดๆ จากกระชังให้ทางเรือปรุงเสริมกับอาหารกลางวันได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่ 6) (อาหารทะเลซีฟุ้ด สดสด)
หลังจากรับประทานอาหารบนเรือเสร็จ จากนั้น เราจะพาทุกท่านกลับขึ้นฝั่งเพื่อ เดินทางกลับ กรุงฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางจะมีแวะร้านของฝาก เพื่อเข้าห้องน้ำ ชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย)
บ่าย ถึงกรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข
จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เพื่อชม วัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)พิเศษ! บุฟเฟ่นานาชาติ ZEN BUFFET กว่า 200 ชนิด
หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
เข้าสู่ที่พัก ณ CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (มื้อที่ 8)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลังมีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล
และต่อด้วย บ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.20 น. คณะเหินฟ้าสู่ กรุ่งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835
19.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05พ.ค.60 08พ.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,000
19พ.ค.60 22พ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
22พ.ค.60 26พ.ค.60 13,555 13,555 13,555 3,000
07ก.ค.60 10ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
20ก.ค.60 23ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
11ส.ค.60 14ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
24ส.ค.60 27ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
07ก.ย.60 10ก.ย.60 14,888 14,888 14,888 3,000
21ก.ย.60 24ก.ย.60 13,888 13,888 13,888 3,000
05ต.ค.60 08ต.ค.60 13,888 13,888 13,888 3,000
12ต.ค.60 15ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
20ต.ค.60 23ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้