ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง : 05พ.ค.60 - 08พ.ค.60, 19พ.ค.60 - 22พ.ค.60, 22พ.ค.60 - 26พ.ค.60, 07ก.ค.60 - 10ก.ค.60, 20ก.ค.60 - 23ก.ค.60, 11ส.ค.60 - 14ส.ค.60, 24ส.ค.60 - 27ส.ค.60, 07ก.ย.60 - 10ก.ย.60, 21ก.ย.60 - 24ก.ย.60, 05ต.ค.60 - 08ต.ค.60, 12ต.ค.60 - 15ต.ค.60, 20ต.ค.60 - 23ต.ค.60
นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หุบเขาปากมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ZEN ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ฮานอย – ถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
11.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์(Q) สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง
16.15 น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงฮานอย (สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 30 กม.) ระหว่างเดินทาง ทุกท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบันตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอย ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง เมืองนี้ ในอดีตเคยมีชื่อเรียกต่างๆกันมา เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า หรือ เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปัจจุบัน กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื่อ เป็นต้นถึง Ha Noi
จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)
หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
เข้าสู่ที่พัก ณ CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง: ฮานอย - ลาวไก - HAM RONG MOUNTAIN - จัตุรัสใจกลางเมือง – ซาปา
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HAM RONG MOUNTAIN หรือ ภูเขาปากมังกร เป็นภูเขาเล็กๆ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังโบสถ์คริสต์กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร แล้วนำท่านชมความสวยงามของพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่หาดูได้ยาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
เข้าสู่ที่พัก SAPA HOLIDAY // SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ซาปา - น้ำตกเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกี๊ต หรือ หมู่บ้านตาฟาน - ฮานอย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่าน ชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมน้ำตกสีเงิน หรือน้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
จากนั้นนำท่าน ชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ที่ หมู่บ้านชาวเขา (CATCATVILLAGE) เผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
จากนั้น ให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง และเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองของชนเผ่า และเดินทางกลับสู่เมืองหลวงฮานอย เส้นทางเดิมที่มา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
เข้าสู่ที่พัก ณ CWD HOTEL // MOONVIEW HOTEL // NEWMOON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (มื้อที่ 8)
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลังมีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกลและต่อด้วย บ้านพักของโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนังเป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงที่วัดแห่งนี้ เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็กตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.30 น. คณะเหินฟ้าสู่ กรุ่งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835
19.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05พ.ค.60 08พ.ค.60 13,888 13,888 13,888 3,000
19พ.ค.60 22พ.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,000
22พ.ค.60 26พ.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,000
07ก.ค.60 10ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
20ก.ค.60 23ก.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
11ส.ค.60 14ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
24ส.ค.60 27ส.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
07ก.ย.60 10ก.ย.60 14,888 14,888 14,888 3,000
21ก.ย.60 24ก.ย.60 12,888 12,888 12,888 3,000
05ต.ค.60 08ต.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,000
12ต.ค.60 15ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
20ต.ค.60 23ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้