ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 14,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง : 05พ.ค.60 - 08พ.ค.60, 19พ.ค.60 - 22พ.ค.60, 22พ.ค.60 - 25พ.ค.60, 07ก.ค.60 - 10ก.ค.60, 20ก.ค.60 - 23ก.ค.60, 11ส.ค.60 - 14ส.ค.60, 24ส.ค.60 - 27ส.ค.60, 07ก.ย.60 - 10ก.ย.60, 21ก.ย.60 - 24ก.ย.60, 05ต.ค.60 - 08ต.ค.60, 12ต.ค.60 - 15ต.ค.60, 20ต.ค.60 - 23ต.ค.60
พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน” / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ อาหารพิเศษ... SEN BUFFET, สุกี้ ปลาเซลมอน
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย -วัดเฉินก๊วก –ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
11.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์(Q) สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการของว่างและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง
16.05 น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย (สนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 30 กม.) ระหว่างเดินทาง ทุกท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ เวียดนามปัจจุบันตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอย ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง เมืองนี้ ในอดีตเคยมีชื่อเรียกต่างๆกันมา เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า หรือ เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก ปัจจุบัน กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ ถนนเสื่อ เป็นต้นถึง Ha Noi...
จากนั้น นำท่านชม วัดเฉินก๊วก ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ วัดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1500 ปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจำนวนมากมาท่องเที่ยวและกราบไหว้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศในเวียดนาม เจดีย์นี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 544-548 เจดีย์เฉินก๊วกตั้งอยู่บนเกาะเพียงทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในฮานอย
จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข
จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เพื่อชม วัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
16.15 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CWD HOTEL // ROYAL GATE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สอง ฮานอย -ซาปา – ภูเขาปากกมังกร -น้ำตกซิลเวอร์- ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ จังหวัดลาวกาย เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองซาปา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี้ ปลาเซลมอน ...ฟรี ไวนด์แดงดาลัด (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HOLIDAY // ROYAL SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม ซาปา– หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งกระเช้าฟานซิปัน - ฮานอย – ถนน 36สาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
จากนั้นท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
หลังรับประทานอาหาร...นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮานอย (ตามเส้นทางเดิม)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่7)
จากนั้น ให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Ro xy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก CWD HOTEL // ROYAL GATE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -บ้านพักลุงโฮ –ทำเนียบประธานาธิบดี วัดเจดีเสาเดียว –วิหารวรรณกรรม - กรุงเทพฯ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
08.30 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นเข้าชม บ้านพักของโฮจิมินห์ เป็นที่ๆเคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนามทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าใกล้ แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล
จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงวัดแห่งนี้ วัดนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ SEN BUFFET (มื้อที่ 9)
หลังรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นนำท่าน ชม วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 1613 สมัยพระ เจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศให้แด่ขงจื้อ วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.30 น. คณะเหินฟ้าสู่ กรุ่งเทพฯ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR835
19.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05พ.ค.60 08พ.ค.60 15,555 15,555 15,555 3,000
19พ.ค.60 22พ.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,000
22พ.ค.60 25พ.ค.60 14,555 14,555 14,555 3,000
07ก.ค.60 10ก.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000
20ก.ค.60 23ก.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000
11ส.ค.60 14ส.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000
24ส.ค.60 27ส.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000
07ก.ย.60 10ก.ย.60 16,888 16,888 16,888 3,000
21ก.ย.60 24ก.ย.60 14,888 14,888 14,888 3,000
05ต.ค.60 08ต.ค.60 14,888 14,888 14,888 3,000
12ต.ค.60 15ต.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000
20ต.ค.60 23ต.ค.60 16,888 16,888 16,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้