ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง : 25ม.ค.61 - 28ม.ค.61, 08ก.พ.61 - 11ก.พ.61, 01มี.ค.61 - 04มี.ค.61, 15มี.ค.61 - 18มี.ค.61, 29มี.ค.61 - 01เม.ย.61, 05เม.ย.61 - 08เม.ย.61, 12เม.ย.61 - 15เม.ย.61, 11พ.ค.61 - 14พ.ค.61, 26พ.ค.61 - 29พ.ค.61, 14มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61, 28มิ.ย.61 - 01ก.ค.61, 12ก.ค.61 - 15ก.ค.61, 27ก.ค.61 - 30ก.ค.61, 10ส.ค.61 - 13ส.ค.61, 23ส.ค.61 - 26ส.ค.61, 13ก.ย.61 - 16ก.ย.61, 27ก.ย.61 - 30ก.ย.61
เต็มอิ่มพักซาปาสบายๆ 2 คืน นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หุบเขาปากมังกร ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน “ฟานซิปัน”
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
09.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4 ประตู 6) เคาน์เตอร์สายการเวียดนามแอร์ไลน์ (L) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน..
12.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยนครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่VN610
14.10 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่าน เดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไ ก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่แห่งเมืองซาปา ซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อนานมาแล้ว โดยชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น นิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือสีดำหรือน้ำเงินเข้ม และชมความสวยงามของทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน
จากนั้นท่านสู่สถานีกระเช้า นั่งกระเช้าข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ข้ามเทือกเขาน้อยใหญ่มากมายสู่เทือกเขา ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองซาปา( Love market) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขา ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HOLIDAY // BAMBOO SAPA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม ซาปา – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ณ บริเวณ หุบเขาปากมังกร ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา รอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาใหญ่ที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน ซึ่งมี “ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงโดดเด่นกว่ายอดเขาอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ลาวไก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
หลังอาหารเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้ตามตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือมาถึงที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์เกิดขึ้น เมื่อเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้มอบดาบวิเศษให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข
จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ เพื่อชม วัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งคนที่นี่มีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
จากนั้น นำท่านสู่ย่านการค้าใจกลางเมือง ถนน 36 สาย (36 Old Streets) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ในย่านนี้ตามใจชอบ จนได้เวลาอันสมควร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก DELIGHT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
07.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี
จากนั้นนำทุกท่านไปยังที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่โดดเด่น สง่างาม ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ที่นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ ซึ่งขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เพื่อเข้าไปคารวะศพภายในสุสาน โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าใกล้ แต่มีเชือกกั้นสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล
และต่อด้วยบ้านพักของโฮจิมินห์ เป็นที่ๆเคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะดูเรียบง่าย สะอาด และมีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม
จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก ใช้เวลาเดินเท้าเพียง 3 นาทีก็ถึงวัดแห่งนี้ วัดนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์(ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ที่จัดแสดงชีวประวัติของโฮจิมินห์ผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีและชาติพันธุ์วิทยาได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
12.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย
15.35 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN613
17.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…….
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ม.ค.61 28ม.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000
08ก.พ.61 11ก.พ.61 14,900 14,900 14,888 3,000
01มี.ค.61 04มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000
15มี.ค.61 18มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000
29มี.ค.61 01เม.ย.61 14,900 14,900 14,900 3,000
05เม.ย.61 08เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 3,000
12เม.ย.61 15เม.ย.61 17,900 17,900 17,900 3,000
11พ.ค.61 14พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000
26พ.ค.61 29พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 3,000
14มิ.ย.61 17มิ.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000
28มิ.ย.61 01ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000
12ก.ค.61 15ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000
27ก.ค.61 30ก.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000
10ส.ค.61 13ส.ค.61 18,900 18,900 18,900 3,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 3,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 15,900 15,900 15,900 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้