โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน พัก 4ดาวทุกคืน
เริ่มต้น 17,555
ดาวน์โหลดโปรแกรม

กำหนดการเดินทาง : 10ส.ค.61 - 13ส.ค.61, 23ส.ค.61 - 26ส.ค.61, 13ก.ย.61 - 16ก.ย.61, 27ก.ย.61 - 30ก.ย.61, 12ต.ค.61 - 15ต.ค.61, 20ต.ค.61 - 23ต.ค.61, 21ต.ค.61 - 24ต.ค.61, 01พ.ย.61 - 04พ.ย.61, 20ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61, 29ธ.ค.61 - 01ม.ค.62, 30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62, 08ก.พ.62 - 11ก.พ.62, 15มี.ค.62 - 18มี.ค.62, 21มี.ค.62 - 24มี.ค.62, 22มี.ค.62 - 25มี.ค.62
เดินทางอย่างมีระดับ ไปกับสายการบินประจำชาติเวียดนาม ในราคาที่คุณสัมผัสได้ บินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อยนั่งรถ สัมผัสช่วงที่อากาศดีที่สุดของเมืองดาลัด พัก4ดาว 2 คืน หนาวว สะใจแน่นอนจ้า
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ (L) สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน
11.20 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ VN 600
12.50 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เข้าที่พัก PEACE RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว *หลังเช็คอินให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศรีสอร์ทชายหาดติดทะเลแบบส่วนตัวสุดๆๆ กับสระน้ำขนาดใหญ่ เก๋ๆๆ*
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 2)หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนกลายเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม“แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะเห็นเพียงผืนทรายอันกว้างใหญ่ และท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนถ่ายรูปและชมวิว ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถจี๊ปหรือ รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมต่างๆและค่าทิปยังไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 3)
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม“ปารีสแห่งอินโดจีน”ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลามดง ระดับความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาวและป่าสน ตัวอาคารบ้านเรือนล้วนปลูกสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เนื่องจากช่วงนั้นเวียดนามตกเป็นเป็นเมืองอาณานิคมของฝรั่งเศส เมืองนี้คือแหล่งพักตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรั่งเศสและเศรษฐีนั่นเอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็นณภัตตาคาร(มื้อที่ 4) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองดาลัด อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย เข้าที่พัก VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 5)หลังรับประทานอาหาร นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสโดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” จากนั้นนำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์”ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิวให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน ที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่ สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6)
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด สมควรแก่เวลานำท่านนั่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกดาทันลา (ThacDatanla)น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!จากนั้นนำท่านชม โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่และสวยงามมาก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7) เข้าที่พัก VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
06.00 น. รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังรับประทานอาหารนำท่านเข้าสู่สนามบินเมืองดาลัด
08.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VN 1381
09.20 น. เดินทางถึงสนามบินเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินห์หลังผ่านการตรวจทางสนามบินเรียบร้อย แล้วนำท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(มื้อที่ 9)
บ่าย จากนั้นนำท่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบถส์ทรงสูงที่สร้างในสมัยเวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นโบถส์ประจำเมืองไซ่ง่อนและใกล้ๆกันนำท่านชม ศาลาไปรษณีย์กลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมากจากนั้นชมผ่านอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนทัน กับสินค้าราคาถูกจนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VN 603
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10ส.ค.61 13ส.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000
23ส.ค.61 26ส.ค.61 17,555 17,555 17,555 4,000
13ก.ย.61 16ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000
27ก.ย.61 30ก.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000
20ต.ค.61 23ต.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000
21ต.ค.61 24ต.ค.61 19,555 19,555 19,555 4,000
01พ.ย.61 04พ.ย.61 17,555 17,555 17,555 4,000
20ธ.ค.61 23ธ.ค.61 18,555 18,555 18,555 4,000
29ธ.ค.61 01ม.ค.62 21,555 21,555 21,555 4,000
30ธ.ค.61 02ม.ค.62 21,555 21,555 21,555 4,000
08ก.พ.62 11ก.พ.62 17,555 17,555 17,555 4,000
15มี.ค.62 18มี.ค.62 17,555 17,555 17,555 4,000
21มี.ค.62 24มี.ค.62 18,555 18,555 18,555 4,000
22มี.ค.62 25มี.ค.62 17,555 17,555 17,555 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **


โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้