ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน   รหัสโปรแกรม : SXC04

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่)
วันที่สอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ลำธาร FAIRY STREAM – ดาลัด
วันที่สาม บ้านเพี้ยน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง) – โบสถ์รูปไก่
วันที่สี่ ดาลัด – นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ศาลาไปรษณีย์กลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11พ.ค.60 - 14พ.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 19 0 เต็ม
08มิ.ย.60 - 11มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
22มิ.ย.60 - 25มิ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
27ก.ค.60 - 30ก.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 0 เต็ม โหลด
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
12ส.ค.60 - 15ส.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 0 เต็ม
25ส.ค.60 - 28ส.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 31 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 15 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 22 0 เต็ม
19ต.ค.60 - 22ต.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 17,999 17,999 17,999 3,500 31 31
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 13
10พ.ย.60 - 13พ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
30พ.ย.60 - 03ธ.ค.60 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 16,999 16,999 16,999 3,500 31 31
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 15,999 15,999 15,999 3,500 25 25
28ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 18,999 18,999 18,999 3,500 25 25
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,500 31 31
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,500 31 31
31ธ.ค.60 - 03ม.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,500 31 31
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
23ก.พ.61 - 26ก.พ.61 14,999 14,999 14,999 3,500 25 25
03มี.ค.61 - 06มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 15,999 15,999 15,999 3,500 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC05-VN

ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์-หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากัตกัต -ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา –ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17มิ.ย.60 - 20มิ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
16พ.ย.60 - 19พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC06-VN

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
วันที่สอง ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต – น้ำตกซิลเวอร์ – ฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
วันที่สาม ซาปา – หุบเขาปากมังกร - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย (ช้อปปิ้ง)
วันที่สี่ ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดียเสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17มิ.ย.60 - 20มิ.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 0 เต็ม
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 26 0 เต็ม
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 15,900 15,900 15,900 3,000 31 31
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 0 เต็ม
16พ.ย.60 - 19พ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 25 17
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 15,900 15,900 15,900 3,000 31 31
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 14,900 14,900 14,888 3,000 31 31
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน VN   รหัสโปรแกรม : SXC07-VN

ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน VN
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ–ฮานอย-นิงบิงห์
วันที่สอง ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC )-ฮาลอง-ชมตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สาม อ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานลุงโฮ – บ้านพัก ธรรมเนียบรัฐบาล – เจดีย์เสาเดียว – กรุงเทพฯ (B/L/- )
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
15มี.ค.60 - 18มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
21ก.ย.60 - 24ก.ย.60 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 20 0 เต็ม
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 0 เต็ม
16พ.ย.60 - 19พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 14,900 14,900 14,900 3,000 31 31
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 12,900 12,900 12,900 3,000 31 31
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 13,900 13,900 13,900 3,000 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC08-PG

เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง
วันที่สาม กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ
วันที่สี่ ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01มิ.ย.60 - 04มิ.ย.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
15มิ.ย.60 - 18มิ.ย.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
08ก.ค.60 - 11ก.ค.60 13,899 13,899 13,899 2,900 29 0 เต็ม
20ก.ค.60 - 23ก.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
27ก.ค.60 - 30ก.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
03ส.ค.60 - 06ส.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 29 0 เต็ม
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 13,899 13,899 13,899 2,900 29 0 เต็ม
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 0 เต็ม
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 0 เต็ม
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 0 เต็ม
28ก.ย.60 - 01ต.ค.60 11,899 11,899 11,899 2,900 30 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 30 0 เต็ม
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 15,899 15,899 15,899 2,900 30 0 เต็ม
26ต.ค.60 - 29ต.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 30 0 เต็ม
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 12,899 12,899 12,899 2,900 30 0 เต็ม
30พ.ย.60 - 03ธ.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 30 0 เต็ม
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 12,899 12,899 12,899 2,900 30 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน 2 คืน   รหัสโปรแกรม : SXC12-VZ

ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน 2 คืน
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR – สวนสนุก SUN WORLD HALONG PARK – นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL – NIGHT MARKET
วันที่สอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้านางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ชอปปิ้ง 36 สาย
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11ส.ค.60 - 13ส.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500 25 0 เต็ม
18ส.ค.60 - 20ส.ค.60 8,999 8,999 8,999 2,500 20 0 เต็ม
25ส.ค.60 - 27ส.ค.60 8,999 8,999 8,999 2,500 20 0 เต็ม
08ก.ย.60 - 10ก.ย.60 8,999 8,999 8,999 2,500 25 0 เต็ม
22ก.ย.60 - 24ก.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500 15 0 เต็ม
29ก.ย.60 - 01ต.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 26 0 เต็ม
13ต.ค.60 - 15ต.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500 20 0 เต็ม
20ต.ค.60 - 22ต.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500 20 0 เต็ม
27ต.ค.60 - 29ต.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 4
03พ.ย.60 - 05พ.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 22
17พ.ย.60 - 19พ.ย.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 25
01ธ.ค.60 - 03ธ.ค.60 9,888 9,888 9,888 2,500 25 12
08ธ.ค.60 - 10ธ.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500 31 31
22ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 10,888 10,888 10,888 2,500 25 25
29ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 12,888 12,888 12,888 3,500 31 31
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ไฮฟอง นิงห์บิงห์ ฮานอย 3 วัน   รหัสโปรแกรม : SXC13-VZ

ไฮฟอง นิงห์บิงห์ ฮานอย 3 วัน
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – นิงห์บิงห์
วันที่สอง ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ( TAM COC ) – วัดบายดิงห์ - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน ชอปปิ้ง 36 สาย
วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17ก.ย.60 - 19ก.ย.60 7,900 7,900 7,900 2,500 25 0 เต็ม
22ก.ย.60 - 24ก.ย.60 7,900 7,900 7,900 2,500 25 0 เต็ม
29ก.ย.60 - 01ต.ค.60 7,900 7,900 7,900 2,500 25 25
20ต.ค.60 - 22ต.ค.60 8,900 8,900 8,900 2,500 25 25
27ต.ค.60 - 29ต.ค.60 7,900 7,900 7,900 2,500 25 25
03พ.ย.60 - 05พ.ย.60 7,900 7,900 7,900 2,500 25 23
17พ.ย.60 - 19พ.ย.60 7,900 7,900 7,900 2,500 25 21
01ธ.ค.60 - 03ธ.ค.60 7,900 7,900 7,900 2,500 25 25
08ธ.ค.60 - 10ธ.ค.60 8,900 8,900 8,900 2,500 31 31
22ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 8,900 8,900 8,900 2,500 25 25
29ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 8,900 8,900 8,900 2,500 25 25
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ลาวไก ซาปา ฮานอย 4วัน   รหัสโปรแกรม : SXC14-VZ

ลาวไก ซาปา ฮานอย 4วัน
 
  


วันแรก สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮานอย – ลาวไก
วันที่สอง ลาวไก - ซาปา – หุบเขาปากมังกร – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกเงิน
วันที่สาม ซาปา – ฮานอย – วัดเจิ๊นกว๊ก – วัดงอกเซิน – ถนน 36 สาย
วันที่สี่ ฮานอย – จตุรัสบาดิ่งห์ – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
15ก.ย.60 - 18ก.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 25 0 เต็ม
22ก.ย.60 - 25ก.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 20 0 เต็ม
06ต.ค.60 - 09ต.ค.60 10,999 10,999 10,999 3,000 15 0 เต็ม
13ต.ค.60 - 16ต.ค.60 11,999 11,999 11,999 3,000 25 12
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 11,999 11,999 11,999 3,000 25 0 เต็ม
03พ.ย.60 - 06พ.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 25 6
10พ.ย.60 - 13พ.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 25 0 เต็ม
24พ.ย.60 - 27พ.ย.60 9,999 9,999 9,999 3,000 35 0 เต็ม
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 11,999 11,999 10,999 3,000 31 20
15ธ.ค.60 - 18ธ.ค.60 11,999 11,999 10,999 3,000 25 25
22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60 12,999 12,999 11,999 3,000 25 25
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 15,999 15,999 14,999 3,000 31 23
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน VZ   รหัสโปรแกรม : SXC15-VZ

โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน VZ
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – มุยเน่ (-/-/D)
วันที่สอง มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – ดาลัด – ชอปปิ้งถนนคนเดิน (B/L/D)
วันที่สาม ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กลาม – พระราชวังฤดูร้อน – LOVE VALLEY - สวนดอกไม้เมืองหนาว (B/L/D)
วันที่สี่ นครโฮจิมินห์ - เจดีย์หวิงเงียม-วัดเทียนหาว - โบสถ์นอร์เทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง –ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ (B/L/-)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
05ต.ค.60 - 08ต.ค.60 10,888 10,888 10,888 3,500 15 0 เต็ม
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 3,500 20 0 เต็ม
20ต.ค.60 - 23ต.ค.60 11,888 11,888 11,888 3,500 25 0 เต็ม
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย-ซาปา-ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน TG   รหัสโปรแกรม : SXC20-TG

ฮานอย-ซาปา-ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน TG
 
  


วันที่1 กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-LOVE MARKET
วันที่2 ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกซิลเวอร์ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย
วันที่3 ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิปดี – เจดีย์เสาเดียว - ฮาลอง
วันที่4 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 20,900 20,900 19,900 4,000 34 33
ประเทศเวียดนาม  โปรแกรม :  ฮานอย ฮาลอง ฮาลองปาร์ค ซาปา ฟาซีปัน 4วัน 3คืน TG   รหัสโปรแกรม : SXC21-TG

ฮานอย ฮาลอง ฮาลองปาร์ค ซาปา ฟาซีปัน 4วัน 3คืน TG
 
  


วันที่ 30 ธ.ค 60 กรุงเทพ – ฮานอย - ฮาลอง – กระเช้าฮาลองปาร์ค
วันที่ 31 ธ.ค 60 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ฮานอย
วันที่ 1 ม.ค 61 ฮานอย – ซาปา – ฟาซีปัน - LOVE MARKET
วันที่ 2 ม.ค 61 ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกซิลเวอร์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 23,900 23,900 22,900 4,500 30 28