ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 5D4N   รหัสโปรแกรม : SDT-04

ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 5D4N
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง –แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว
วันที่สาม เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
วันที่สี่ ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน
วันที่ห้า เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11ก.ค.60 - 15ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 0 เต็ม
25ก.ค.60 - 29ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 0 เต็ม โหลด
08ส.ค.60 - 12ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 0 เต็ม
22ส.ค.60 - 26ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 0 เต็ม
05ก.ย.60 - 09ก.ย.60 20,900 20,900 20,900 5,500 31 0 เต็ม
19ก.ย.60 - 23ก.ย.60 20,900 20,900 20,900 5,500 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN SAVE SAVE ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SDT02-IT

TAIWAN SAVE SAVE  ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม เมืองไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด –ร้านศูนย์เครื่องประดับ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
25ส.ค.60 - 28ส.ค.60 14,555 14,555 14,555 6,000 31 8
08ก.ย.60 - 11ก.ย.60 14,555 14,555 14,555 6,000 31 23
22ก.ย.60 - 25ก.ย.60 14,555 14,555 14,555 6,000 31 0 เต็ม
28ก.ย.60 - 01ต.ค.60 14,555 14,555 14,555 6,000 31 0 เต็ม
13ต.ค.60 - 16ต.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 3
21ต.ค.60 - 24ต.ค.60 15,888 15,888 17,888 6,000 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART ไทเป- ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา– - อารีซัน 5 วัน 4 คืน   รหัสโปรแกรม : SDT03-IT

TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART ไทเป- ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา– - อารีซัน 5 วัน 4 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
วันที่สาม เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชมป่าสนพันปี - เมืองไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ เมืองไทจง – ไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
วันที่ห้า อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
06ก.ค.60 - 10ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,000 31 0 เต็ม
19ต.ค.60 - 23ต.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,000 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  ไทจง–ทะเลสาบ-นั่งกระเช้าหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-ชม 3อุทยานดัง-อุทยานอารีซัน–อุทยานทาโรโกะ   รหัสโปรแกรม : SDT05-VZ

ไทจง–ทะเลสาบ-นั่งกระเช้าหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-ชม 3อุทยานดัง-อุทยานอารีซัน–อุทยานทาโรโกะ
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – แวะชิมชา - ทะเลสาบสองพี่น้อง – หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว
วันที่สาม เมืองหนานโถว -นังกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป - ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –แวะถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง –เมืองอี้หลาน
วันที่ห้า เมืองอี้หลาน – นั่งรถไฟด่วน –ฮวาเหลียน – ชมหน้าผาชิงสุ่ย – อุทยานทาโรโกะ – ชมหินแกะสลัก – นั่งรถไฟกลับไทเป –เถาหยวน
วันที่หก เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01ก.ค.60 - 06ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
06ก.ค.60 - 11ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
15ก.ค.60 - 20ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
20ก.ค.60 - 25ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
29ก.ค.60 - 03ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
03ส.ค.60 - 08ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
12ส.ค.60 - 17ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
17ส.ค.60 - 22ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
26ส.ค.60 - 31ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 23
31ส.ค.60 - 05ก.ย.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
09ก.ย.60 - 14ก.ย.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
14ก.ย.60 - 19ก.ย.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  ไทจง–อารีซัน-เกาสง–ฟาร์มชิงจิ้ง 6วัน 5คืน   รหัสโปรแกรม : SDT06-VZ

ไทจง–อารีซัน-เกาสง–ฟาร์มชิงจิ้ง 6วัน 5คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง –เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองเกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง - เมืองหนานโถว
วันที่สี่ เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
วันที่ห้า ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน
วันที่หก เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01ก.ค.60 - 06ก.ค.60 20,555 20,555 20,555 6,500 31 0 เต็ม โหลด
06ก.ค.60 - 11ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม โหลด
15ก.ค.60 - 20ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
20ก.ค.60 - 25ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
29ก.ค.60 - 03ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
03ส.ค.60 - 08ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
12ส.ค.60 - 17ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
17ส.ค.60 - 22ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
26ส.ค.60 - 31ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
31ส.ค.60 - 05ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
09ก.ย.60 - 14ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
14ก.ย.60 - 19ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
23ก.ย.60 - 28ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN 4D SAVE SAVE WINTER ไทเป ไทจง เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น   รหัสโปรแกรม : SDT13-IT

TAIWAN 4D SAVE SAVE WINTER ไทเป ไทจง เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น
 
  


วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
03พ.ย.60 - 06พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
10พ.ย.60 - 13พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
17พ.ย.60 - 20พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
30พ.ย.60 - 03ธ.ค.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
07ธ.ค.60 - 10ธ.ค.60 17,888 17,888 17,888 4,000 31 31
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 18,888 18,888 18,888 4,000 31 12
15ธ.ค.60 - 18ธ.ค.60 17,888 17,888 17,888 4,000 31 31
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
28ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 18,888 18,888 18,888 4,000 31 31
18ม.ค.61 - 21ม.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
09มี.ค.61 - 12มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN SPECIAL 5วัน ไทเป ไทจง อารีซัน เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น   รหัสโปรแกรม : SDT15-CI

TAIWAN SPECIAL 5วัน ไทเป ไทจง อารีซัน เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – GLORIA OUTLET
วันที่สอง ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – เจียอี้
วันที่สาม เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
21ต.ค.60 - 25ต.ค.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 31
04พ.ย.60 - 08พ.ย.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 31
11พ.ย.60 - 15พ.ย.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 31
25พ.ย.60 - 29พ.ย.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 31
02ธ.ค.60 - 06ธ.ค.60 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
09ธ.ค.60 - 13ธ.ค.60 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
16ธ.ค.60 - 20ธ.ค.60 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
27ม.ค.61 - 31ม.ค.61 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
10ก.พ.61 - 14ก.พ.61 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
03มี.ค.61 - 07มี.ค.61 23,555 23,555 22,555 5,000 31 31
10มี.ค.61 - 14มี.ค.61 23,555 23,555 22,555 5,000 31 31
17มี.ค.61 - 21มี.ค.61 23,555 23,555 22,555 5,000 31 31
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAY 2018 4 D 3 N   รหัสโปรแกรม : SDT16

TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAY 2018 4 D 3 N
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง –ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
วันที่สาม ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUM – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
31ธ.ค.60 - 03ม.ค.61 31,900 31,900 30,900 6,500 31 31
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018   รหัสโปรแกรม : SDT17

TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ปล่อยโคมผิงซี – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 32,900 32,900 31,900 6,000 29 29
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR 2018 4 D 3 N CI   รหัสโปรแกรม : SDT18

TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR 2018 4 D 3 N CI
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม อุทยานเหยหลิ่ว – ปล่อยโคมผิงซี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COUNT DOWN TAIPEI 101 (บริเวณรอบๆตึกไทเป 101 ด้านนอก ไม่มีรถให้บริการ แต่มีไกด์ให้บริการ )
วันที่สี่ วัดหลงซาน – ร้านขนมพายสัปปะรด –กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 31,900 31,900 30,900 6,000 31 31
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN GOOD DEAL COUNT DOWN 2018 4 D 3 N IT   รหัสโปรแกรม : SDT19

TAIWAN GOOD DEAL COUNT DOWN 2018 4 D 3 N IT
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง เถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อิสระ COUNT DOWN บริเวณรอบนอกตึกไทเป 101
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) -สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 26,900 26,900 26,900 5,500 30 30
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 2018 5 D 4 N TG   รหัสโปรแกรม : SDT20

TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 2018 5 D 4 N TG
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมิองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – รีสอร์ท MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM
วันที่สาม ฟาร์มชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – ชมสวนดอกไม้ – พิพิธภัณฑ์กระดาษ – ไทเป –ร้านขนมพายสัปปะรด -วัดหลงซาน– ซีเหมินติง
วันที่สี่ อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
วันที่ห้า GERMANIUM –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธฑภัณฑ์กู้กง –MITSUI OUTLET สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
29ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 40,900 40,900 39,900 9,500 24 24