ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN ระเบิดเถิดเทิง สงกรานต์   รหัสโปรแกรม : SDT-10

TAIWAN ระเบิดเถิดเทิง สงกรานต์
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่
วันที่สาม ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ช้อปปิ้งตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – นอนโรงแรมน้ำแร่
วันที่สี่ ไทเป –Germaniums– อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
13เม.ย.61 - 17เม.ย.61 34,900 33,900 32,900 5,900 31 28
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN HAVE FUN SUMMER ไทเป-ไทจง-นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน   รหัสโปรแกรม : SDT01-CI

TAIWAN HAVE FUN SUMMER ไทเป-ไทจง-นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด-GERMANUIM – ซีเหมินติง
วันที่สี่ ปล่อยโคมผิงซี – อุทยานเหยหลิ่ว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 22,555 22,555 22,555 4,500 31 31
25เม.ย.61 - 28เม.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500 31 31
10พ.ค.61 - 13พ.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
19พ.ค.61 - 22พ.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
24พ.ค.61 - 27พ.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
09มิ.ย.61 - 12มิ.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
23มิ.ย.61 - 26มิ.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
07ก.ค.61 - 10ก.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
22ก.ย.61 - 25ก.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
06ต.ค.61 - 09ต.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
13ต.ค.61 - 16ต.ค.61 25,555 25,555 25,555 4,500 29 29
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 25,555 25,555 25,555 4,500 29 29
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN TIGER SUMMER ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   รหัสโปรแกรม : SDT02-IT

TAIWAN TIGER SUMMER ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 
  


วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
06เม.ย.61 - 09เม.ย.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 3
07เม.ย.61 - 10เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,000 25 23
21เม.ย.61 - 24เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,000 27 2
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 25
12พ.ค.61 - 15พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 25 25
02มิ.ย.61 - 05มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000 31 31
23มิ.ย.61 - 26มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 19
07ก.ค.61 - 10ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 19
21ก.ค.61 - 24ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 19
28ก.ค.61 - 31ก.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 25
09ส.ค.61 - 12ส.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
08ก.ย.61 - 11ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 19
29ก.ย.61 - 02ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 19
06ต.ค.61 - 10ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 27 27
13ต.ค.61 - 16ต.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,000 25 25
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN SAKURA FEVER หมู่บ้าน9ชนเผ่า เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ่น   รหัสโปรแกรม : SDT03-IT

TAIWAN SAKURA FEVER หมู่บ้าน9ชนเผ่า เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ่น
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – นั่งกระเช้าข้ามสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500 25 0 เต็ม
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,500 25 0 เต็ม
29มี.ค.61 - 01เม.ย.61 16,888 16,888 16,888 4,500 22 5
30มี.ค.61 - 02เม.ย.61 16,888 16,888 16,888 4,500 52 0 เต็ม
31มี.ค.61 - 03เม.ย.61 16,888 16,888 16,888 4,500 52 15
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN สำเริง สำราญ สงกรานต์   รหัสโปรแกรม : SDT05-CI

TAIWAN สำเริง สำราญ สงกรานต์
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มารืเก็ต – อาบน้ำแร่
วันที่สาม ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป – นั่งรถไฟไปอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟกลับไทเป
วันที่ห้า ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Gloria Outlet –กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
12เม.ย.61 - 16เม.ย.61 37,900 36,900 35,900 6,000 31 3
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN North to South สงกรานต์ บานฤทัย   รหัสโปรแกรม : SDT06-TG

TAIWAN North to South สงกรานต์ บานฤทัย
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น -ซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – GERMANUIM - ไทจง – ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา - เกาสง
วันที่สี่ เกาสง - ทะเลสาบดอกบัว –วัดเจดีย์เสือ มังกร- ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – สวนสนุก EDA WORLD อิสระเครื่องเล่น + ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย – พักในสวนสนุก EDA- WORLD
วันที่ห้า วัดฝอกวงซัน – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
13เม.ย.61 - 17เม.ย.61 37,900 36,900 35,900 7,500 31 8
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN สงกรานต์ สมายด์ สมายด์   รหัสโปรแกรม : SDT07

TAIWAN สงกรานต์ สมายด์ สมายด์
 
  


เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
12เม.ย.61 - 16เม.ย.61 37,900 36,900 35,900 7,500 29 19
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN GRAND UNIQUE สงกรานต์   รหัสโปรแกรม : SDT08

TAIWAN GRAND UNIQUE สงกรานต์
 
  


เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
13เม.ย.61 - 18เม.ย.61 39,900 38,900 37,900 9,000 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN COLORFUL SUMMER   รหัสโปรแกรม : SDT09

TAIWAN COLORFUL SUMMER
 
  


เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11เม.ย.61 - 15เม.ย.61 35,900 34,900 33,900 6,000 25 19
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN THREE FEVER 3 อุทยาน อุทยานอารีซัน - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิ่ว   รหัสโปรแกรม : SDT25-CI

TAIWAN THREE FEVER 3 อุทยาน อุทยานอารีซัน - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิ่ว
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน – ไทเป
วันที่สาม ไทเป –GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สี่ เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ไทจง – ไทเป –พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
14มี.ค.60 - 18มี.ค.61 26,888 26,888 26,888 4,500 25 25
03พ.ค.60 - 07พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 29 29
16พ.ค.60 - 20พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
07มี.ค.61 - 11มี.ค.61 26,888 26,888 26,888 4,500 25 18
26มี.ค.61 - 30มี.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 29 29
07มิ.ย.61 - 11มิ.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 29 29
13มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
04ก.ค.61 - 08ก.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
11ก.ค.61 - 15ก.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
25ก.ค.61 - 29ก.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 31 31
08ส.ค.61 - 12ส.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 31 31
22ส.ค.61 - 26ส.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
05ก.ย.61 - 09ก.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
26ก.ย.61 - 30ก.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
03ต.ค.61 - 07ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
10ต.ค.61 - 14ต.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 31 31
19ต.ค.61 - 23ต.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 29 29