รหัสโปรแกรม :
SDT08-IT
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี “FREE&EASY”
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม เมืองไทจง - เมืองไทเป –เหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - ชิมขนมพายสัปปะรด –ร้านศูนย์เครื่องประดับ – DUTY FREE – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวในไทเป 1 วัน (ไม่มีรถบริการ ) – ไกด์ท้องถิ่นคอยให้คำแนะนำท่องเที่ยว
วันที่ห้า อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
06ก.ค.60 - 10ก.ค.60 18,555 18,555 18,555 5,500 31 0 เต็ม
19ต.ค.60 - 23ต.ค.60 18,555 18,555 18,555 5,500 31 31
รหัสโปรแกรม :
SDT07-VZ
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
ฮวาเหลียน – เมืองไถตง – ไทเป - ขึ้นบอลลูน
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองฮวาเหลียน
วันที่สอง เมืองฮวาเหลียน – อุทยานไท้หลู่เก๋อ – ชมโชว์พื้นเมืองหมู่บ้านปุโรวัน – ทะเลสาบ 7 ดาว – วัดญี่ปุ่น – เส้นแบ่งเขตศุนย์สูตร TOPICE OF CANCER – เมืองไถตง
วันที่สาม เทศกาลบอลลูนเมืองไถตง – นั่งบอลลูน – ทะเลสาบปลาปลาคาร์ฟ – กิจกรรมล่องแก่งลำน้ำ-โซวกู่หลวน”– ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน
วันที่สี่ เมืองฮวาเหลียน – นั่งรถบัสสู่เมืองไทเป –ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - เจียงไคเช็ค –ร้านพายสัปปะรด – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป – ร้านศูนย์เครื่องประดับ - เหยหลิ่ว - อี้หลาน – นั่งรถไฟไปฮัวเหลียน – สนามบินฮวาเหลียน – กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
04ก.ค.60 - 08ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 6,500 31 0 เต็ม
18ก.ค.60 - 22ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 23
01ส.ค.60 - 05ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
15ส.ค.60 - 19ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
รหัสโปรแกรม :
SDT06-VZ
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
ไทจง–อารีซัน-เกาสง–ฟาร์มชิงจิ้ง 6วัน 5คืน
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง –เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองเกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง - เมืองหนานโถว
วันที่สี่ เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
วันที่ห้า ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน
วันที่หก เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01ก.ค.60 - 06ก.ค.60 20,555 20,555 20,555 6,500 31 20
06ก.ค.60 - 11ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 21
15ก.ค.60 - 20ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
20ก.ค.60 - 25ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
29ก.ค.60 - 03ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
03ส.ค.60 - 08ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
12ส.ค.60 - 17ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
17ส.ค.60 - 22ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
26ส.ค.60 - 31ส.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
31ส.ค.60 - 05ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
09ก.ย.60 - 14ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
14ก.ย.60 - 19ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
23ก.ย.60 - 28ก.ย.60 22,900 22,900 22,900 6,500 31 31
รหัสโปรแกรม :
SDT05-VZ
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
ไทจง–ทะเลสาบสุริยันจันทรา-นั่งกระเช้าหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า  ชม 3 อุทยานดัง-อุทยานอารีซัน–อุทยานทาโรโกะ
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – แวะชิมชา - ทะเลสาบสองพี่น้อง – หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว
วันที่สาม เมืองหนานโถว -นังกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป - ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –แวะถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง –เมืองอี้หลาน
วันที่ห้า เมืองอี้หลาน – นั่งรถไฟด่วน –ฮวาเหลียน – ชมหน้าผาชิงสุ่ย – อุทยานทาโรโกะ – ชมหินแกะสลัก – นั่งรถไฟกลับไทเป –เถาหยวน
วันที่หก เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
01ก.ค.60 - 06ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 0 เต็ม
06ก.ค.60 - 11ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 26
15ก.ค.60 - 20ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
20ก.ค.60 - 25ก.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
29ก.ค.60 - 03ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
03ส.ค.60 - 08ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
12ส.ค.60 - 17ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 29
17ส.ค.60 - 22ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
26ส.ค.60 - 31ส.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
31ส.ค.60 - 05ก.ย.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
09ก.ย.60 - 14ก.ย.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
14ก.ย.60 - 19ก.ย.60 23,900 23,900 23,900 6,500 31 31
รหัสโปรแกรม :
SDT-04
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
ไทจง-อารีซัน-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป 5D4N
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง –แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว
วันที่สาม เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
วันที่สี่ ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน
วันที่ห้า เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง - กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11ก.ค.60 - 15ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 31
25ก.ค.60 - 29ก.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 31
08ส.ค.60 - 12ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 31
22ส.ค.60 - 26ส.ค.60 19,900 19,900 19,900 5,500 31 31
05ก.ย.60 - 09ก.ย.60 20,900 20,900 20,900 5,500 31 31
19ก.ย.60 - 23ก.ย.60 20,900 20,900 20,900 5,500 31 31
รหัสโปรแกรม :
SDT12-CI
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - ฟาร์แกะชิงจิ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ - หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – นั่งกระเช้า – ฟาร์มชิงจิ้ง
วันที่สาม ฟาร์มแกะ – ไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป – อนุสรณ์เจียงไคเชค – ปะการังแดง – ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – แช่น้ำแร่
วันที่ห้า เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET – เถาหยวน – กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
03พ.ค.60 - 07พ.ค.60 33,900 33,900 32,900 8,000 29 0 เต็ม
17พ.ค.60 - 21พ.ค.60 32,900 32,900 31,900 8,000 25 0 เต็ม
24พ.ค.60 - 28พ.ค.60 32,900 32,900 31,900 8,000 25 0 เต็ม
07มิ.ย.60 - 11มิ.ย.60 32,900 32,900 31,900 8,000 29 0 เต็ม
21มิ.ย.60 - 25มิ.ย.60 32,900 32,900 31,900 8,000 25 25
06ก.ค.60 - 10ก.ค.60 33,900 33,900 32,900 8,000 29 29
19ก.ค.60 - 23ก.ค.60 32,900 32,900 31,900 8,000 29 29
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 33,900 33,900 32,900 8,000 25 25
23ส.ค.60 - 27ส.ค.60 32,900 32,900 31,900 8,000 29 29
รหัสโปรแกรม :
SDT10-CI
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
วันแรก กรุงเทพ - เถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธฑภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สอง ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดหวินอู่ – เจียอี้ไนท์มาเก็ต
วันที่สาม เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- เมืองไทจง-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ เมืองไทจง – อุทยานเหยหลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Duty Free -ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
วันที่ห้า ศูนย์ GERMANIUM – ร้านขนมพายสัปประรด - วัดหลงซาน –GLORIA OUTLETS - กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
03พ.ค.60 - 07พ.ค.60 31,900 31,900 30,900 6,000 29 0 เต็ม
17พ.ค.60 - 21พ.ค.60 30,900 30,900 29,900 6,000 25 0 เต็ม
24พ.ค.60 - 28พ.ค.60 30,900 30,900 29,900 6,000 25 0 เต็ม
07มิ.ย.60 - 11มิ.ย.60 30,900 30,900 29,900 6,000 29 0 เต็ม
21มิ.ย.60 - 25มิ.ย.60 30,900 30,900 29,900 6,000 25 25
06ก.ค.60 - 10ก.ค.60 31,900 31,900 30,900 6,000 29 29
19ก.ค.60 - 23ก.ค.60 30,900 30,900 29,900 6,000 29 29
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 31,900 31,900 30,900 6,000 25 25
23ส.ค.60 - 27ส.ค.60 30,900 30,900 29,900 6,000 29 29
รหัสโปรแกรม :
SDT02-IT
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
TAIWAN SAVE SAVE  ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม เมืองไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด –ร้านศูนย์เครื่องประดับ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
04พ.ค.60 - 07พ.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
12พ.ค.60 - 15พ.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
19พ.ค.60 - 22พ.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
26พ.ค.60 - 29พ.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
02มิ.ย.60 - 05มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
08มิ.ย.60 - 11มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม โหลด
09มิ.ย.60 - 12มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม โหลด
15มิ.ย.60 - 18มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม โหลด
22มิ.ย.60 - 25มิ.ย.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
07ก.ค.60 - 10ก.ค.60 17,888 17,888 17,888 6,000 26 0 เต็ม
21ก.ค.60 - 24ก.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
11ส.ค.60 - 14ส.ค.60 17,888 17,888 17,888 6,000 31 0 เต็ม
25ส.ค.60 - 28ส.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 31
08ก.ย.60 - 11ก.ย.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 27
22ก.ย.60 - 25ก.ย.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 0 เต็ม
28ก.ย.60 - 01ต.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 31
13ต.ค.60 - 16ต.ค.60 15,888 15,888 15,888 6,000 31 31
21ต.ค.60 - 24ต.ค.60 17,888 17,888 17,888 6,000 31 31
รหัสโปรแกรม :
SDT03-IT
ประเทศ :
ไต้หวัน
สายการบิน :
 
TAIWAN TOUCH OF YOUR HEART ไทเป- ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา– - อารีซัน 5 วัน 4 คืน
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
วันที่สาม เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชมป่าสนพันปี - เมืองไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ เมืองไทจง – ไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
วันที่ห้า อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
 
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
06ก.ค.60 - 10ก.ค.60 22,900 22,900 22,900 6,000 31 0 เต็ม
19ต.ค.60 - 23ต.ค.60 23,900 23,900 23,900 6,000 31 31