ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN EASY EASY TG 7-10 DEC 2018 4D3N   รหัสโปรแกรม : SDT-01

TAIWAN EASY EASY TG 7-10 DEC 2018 4D3N
 
  


07 DEC 18 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดหลงซาน – ร้าน GERMANIUM - ตึกไทเป101 – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 28,999 28,999 28,999 4,500 15 15 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR   รหัสโปรแกรม : SDT-03

TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมิองหนานโถว – รีสอร์ทฟาร์มชิงจิ้ง
วันที่สอง ฟาร์มชิงจิ้ง –ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง (SKY WALK) - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – สวนดอกไม้ SMALL SWISS GARDEN - AFTERNOON TEA – พักบนฟาร์มชิงจิ้ง
วันที่สาม หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา - หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง –ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANUIM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก ) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.61 - 03ม.ค.62 40,900 40,900 39,900 9,500 20 6 14
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN COLORFUL NEWYEAR   รหัสโปรแกรม : SDT-04

TAIWAN COLORFUL NEWYEAR
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - งาน TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 2018 - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – พักโรงแรมน้ำแร่
วันที่สี่ ผูหลี่ - อุทยานเหยหลิ่ว –ร้านขนมพายสัปปะรด -ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ด้านนอก) – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
วันที่ห้า ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
29ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 37,900 37,900 36,900 8,500 20 9 11
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN TIGER WINTER 4D3N (IT) เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561– มีนาคม 2562   รหัสโปรแกรม : SDT-05

TAIWAN TIGER WINTER 4D3N  (IT) เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561– มีนาคม 2562
 
  


วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09พ.ย.61 - 12พ.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,000 25 25 0 เต็ม
24พ.ย.61 - 27พ.ย.61 15,888 15,888 15,888 4,000 31 4 27
06ธ.ค.61 - 09ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 10 21
08ธ.ค.61 - 11ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 31
15ธ.ค.61 - 18ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 4,000 31 0 31
22ธ.ค.61 - 25ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 31
14ก.พ.62 - 17ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 4,000 31 0 31
21ก.พ.62 - 24ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 4,000 31 0 31
09มี.ค.62 - 12มี.ค.62 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31 0 เต็ม
16มี.ค.62 - 19มี.ค.62 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 31
23มี.ค.62 - 26มี.ค.62 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 31
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN SMILE SMILE   รหัสโปรแกรม : SDT-06

TAIWAN SMILE SMILE
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทเป- ชิมขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิง – GERMANUIM เตรียมตัว COUNT DOWN ตึกไทเป 101 (ไม่มีรถบริการแต่มีไกด์คอยให้บริการ ท่านที่สนใจต้องนั่งรถไฟฟ้า ไปชมพลุ บริเวณด้านนอก ตึกไทเป 101 )
วันที่สาม ไทเป - ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา –เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
วันที่สี่ เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง –ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 39,900 38,900 37,900 8,500 20 3 17
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN   รหัสโปรแกรม : SDT-07

TAIWAN EASY EASY COUNT DOWN
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เตรียมตัว COUNT DOWN (ไม่มีรถบริการแต่มีไกด์คอยให้บริการ ท่านที่สนใจต้องนั่งรถไฟฟ้า ไปชมพลุ บริเวณด้านนอก ตึกไทเป 101 )
วันที่สอง ไทเป – หนานโถว –ชิมชา - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
31ธ.ค.61 - 03ม.ค.62 33,900 32,900 31,900 6,000 31 0 31
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน   รหัสโปรแกรม : SDT-15

TAIWAN HOOYAH ทริปปั่นจักรยาน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว –ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา – พักบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่สอง หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM
วันที่สาม เมืองหนานโถว –ไทเป – แวะชิมขนมพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ เมืองไทเป – GERMANUIM – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว - GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
08พ.ย.61 - 11พ.ย.61 24,900 23,900 23,900 4,900 25 25 0 เต็ม
04ธ.ค.61 - 07ธ.ค.61 25,900 24,900 24,900 4,900 25 0 25
06ธ.ค.61 - 09ธ.ค.61 24,900 23,900 23,900 4,900 25 0 25
24ม.ค.62 - 27ม.ค.62 24,900 23,900 23,900 4,900 25 0 25
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER   รหัสโปรแกรม : SDT-16

EXPLORING TAIWAN ช้อป กิน ฟิน+++WINTER
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –หมู่บ้านฮิโนกิ – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้–อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง -ชิมชา - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง– ไทเป- แวะชิมพายสัปประรด - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก ไม่รวมขึ้นตึก) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว–ปล่อยโคมผิงซี – เมนูจักรพรรดิ์ - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17พ.ย.61 - 20พ.ย.61 23,500 22,500 22,500 4,500 25 25 0 เต็ม
04ธ.ค.61 - 07ธ.ค.61 24,500 23,500 23,500 4,500 25 25 0 เต็ม
08ธ.ค.61 - 11ธ.ค.61 24,500 23,500 23,500 4,500 25 25 0 เต็ม
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 24,500 23,500 23,500 4,500 25 0 25
04ม.ค.62 - 07ม.ค.62 24,500 23,500 23,500 4,500 25 0 25
26ม.ค.62 - 29ม.ค.62 24,500 23,500 23,500 4,500 25 0 25
15มี.ค.62 - 18มี.ค.62 24,500 23,500 23,500 4,500 25 0 25
16มี.ค.62 - 19มี.ค.62 24,500 23,500 23,500 4,500 25 0 25
30มี.ค.62 - 02เม.ย.62 24,500 23,500 23,500 4,500 25 0 25