ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN 4D SAVE SAVE WINTER ไทเป ไทจง เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น   รหัสโปรแกรม : SDT13-IT

TAIWAN 4D SAVE SAVE WINTER ไทเป ไทจง เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น
 
  


วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
02พ.ย.60 - 05พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
03พ.ย.60 - 06พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
10พ.ย.60 - 13พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
17พ.ย.60 - 20พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
30พ.ย.60 - 03ธ.ค.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
07ธ.ค.60 - 10ธ.ค.60 17,888 17,888 17,888 4,000 31 0 เต็ม
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 18,888 18,888 18,888 4,000 31 0 เต็ม
15ธ.ค.60 - 18ธ.ค.60 17,888 17,888 17,888 4,000 31 0 เต็ม
21ธ.ค.60 - 24ธ.ค.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 22
22ธ.ค.60 - 25ธ.ค.60 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
28ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 18,888 18,888 18,888 4,000 27 3
18ม.ค.61 - 21ม.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 22 0 เต็ม
02ก.พ.61 - 05ก.พ.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 16
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 25
01มี.ค.61 - 04มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 31
09มี.ค.61 - 12มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 25
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 25
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN SPECIAL 5วัน ไทเป ไทจง อารีซัน เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น   รหัสโปรแกรม : SDT15-CI

TAIWAN SPECIAL 5วัน ไทเป ไทจง อารีซัน เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – GLORIA OUTLET
วันที่สอง ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – เจียอี้
วันที่สาม เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทจง – ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
21ต.ค.60 - 25ต.ค.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 25
04พ.ย.60 - 08พ.ย.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 0 เต็ม
11พ.ย.60 - 15พ.ย.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 0 เต็ม
25พ.ย.60 - 29พ.ย.60 21,555 21,555 20,555 5,000 31 31
02ธ.ค.60 - 06ธ.ค.60 22,555 22,555 21,555 5,000 31 0 เต็ม
09ธ.ค.60 - 13ธ.ค.60 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
16ธ.ค.60 - 20ธ.ค.60 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
27ม.ค.61 - 31ม.ค.61 22,555 22,555 21,555 5,000 31 31
10ก.พ.61 - 14ก.พ.61 22,555 22,555 21,555 5,000 31 0 เต็ม
03มี.ค.61 - 07มี.ค.61 23,555 23,555 22,555 5,000 31 31
10มี.ค.61 - 14มี.ค.61 23,555 23,555 22,555 5,000 31 31
17มี.ค.61 - 21มี.ค.61 23,555 23,555 22,555 5,000 31 31
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAY 2018 4 D 3 N   รหัสโปรแกรม : SDT16

TAIWAN BELIEVABLE NEW YEAY 2018 4 D 3 N
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง –ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
วันที่สาม ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMANIUM – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
31ธ.ค.60 - 03ม.ค.61 31,900 31,900 30,900 6,500 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018   รหัสโปรแกรม : SDT17

TAIWAN HAVE FUN NEW YEAR 2018
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเหยหลิ่ว – ปล่อยโคมผิงซี – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 32,900 32,900 31,900 6,000 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR 2018 4 D 3 N CI   รหัสโปรแกรม : SDT18

TAIWAN PRE-SALE NEW YEAR 2018 4 D 3 N CI
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม อุทยานเหยหลิ่ว – ปล่อยโคมผิงซี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COUNT DOWN TAIPEI 101 (บริเวณรอบๆตึกไทเป 101 ด้านนอก ไม่มีรถให้บริการ แต่มีไกด์ให้บริการ )
วันที่สี่ วัดหลงซาน – ร้านขนมพายสัปปะรด –กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
29ธ.ค.60 - 01ม.ค.61 31,900 31,900 30,900 6,000 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 2018 5 D 4 N TG   รหัสโปรแกรม : SDT20

TAIWAN EXCLUSIVE TRIP NEW YEAR 2018 5 D 4 N TG
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมิองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – รีสอร์ท MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM
วันที่สาม ฟาร์มชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – ชมสวนดอกไม้ – พิพิธภัณฑ์กระดาษ – ไทเป –ร้านขนมพายสัปปะรด -วัดหลงซาน– ซีเหมินติง
วันที่สี่ อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
วันที่ห้า GERMANIUM –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธฑภัณฑ์กู้กง –MITSUI OUTLET สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
29ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 40,900 40,900 39,900 9,500 24 3
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN SIGNATURE NEW YEAR 5 D 4 N TG   รหัสโปรแกรม : SDT21

TAIWAN SIGNATURE NEW YEAR 5 D 4 N TG
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม เกาสง – วัดฝอกวงซัน – วัดเจดีย์เสือ มังกร ทะเลสาบดอกบัว – ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทจง - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ –ไทเป -DUTY FREE – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
วันที่ห้า ขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ปล่อยโคมลองผิงซี – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.60 - 03ม.ค.61 36,900 36,900 35,900 6,000 24 8
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN PAY SAVE   รหัสโปรแกรม : SDT22-CI

TAIWAN PAY SAVE
 
  


30 ธ.ค. 60 กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – ไทจง – วัดจงไถ่ซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถามซานจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชาผูหลี่ – เมืองเจียอี้
31 ธ.ค. 60 อุทยานอารีซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
01 ม.ค. 61 ไทเป – อสุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ขนมพายสัปปะรด – DUTY FREE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นจุดชมวิว) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
02 ม.ค. 61 ไทเป – GERMANIUM – อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – สุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
30ธ.ค.60 - 02ม.ค.61 28,888 28,888 27,888 5,500 31 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  เกาสง–อารีซัน-อาณาจักร EDA WORLD 4 วัน 3 คืน   รหัสโปรแกรม : SDT25-CI

เกาสง–อารีซัน-อาณาจักร EDA WORLD 4 วัน 3 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาสง
วันที่สอง เมืองเกาสง –ถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD - PIER 2 ART CENTER - วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร – EDA WORLD
วันที่สาม เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา – เจียอี้ไนท์มาเก็ต
วันที่สี่ เมืองเกาสง –ร้านขนมพายสับปะรด – สนามบินเกาสง – สุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09พ.ย.60 - 12พ.ย.60 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
23พ.ย.60 - 26พ.ย.60 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
01ธ.ค.60 - 04ธ.ค.60 25,888 25,888 25,888 4,500 20 20
02ธ.ค.60 - 05ธ.ค.60 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
08ธ.ค.60 - 11ธ.ค.60 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
28ธ.ค.60 - 31ธ.ค.60 25,888 25,888 25,888 4,500 20 20
18ม.ค.61 - 21ม.ค.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
26ม.ค.61 - 29ม.ค.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
08ก.พ.61 - 11ก.พ.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
09ก.พ.61 - 12ก.พ.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
22ก.พ.61 - 25ก.พ.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
02มี.ค.61 - 05มี.ค.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
08มี.ค.61 - 11มี.ค.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
22มี.ค.61 - 25มี.ค.61 23,888 23,888 23,888 4,500 20 20
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  ไต้หวัน – อุทยานอารีซัน –- อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิ่ว   รหัสโปรแกรม : SDT26-CI

ไต้หวัน – อุทยานอารีซัน –- อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิ่ว
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน – ไทเป
วันที่สาม ไทเป –GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สี่ เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ไทจง – ไทเป –พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
10ม.ค.61 - 14ม.ค.61 25,888 25,888 25,888 4,500 30 0 เต็ม
17ม.ค.61 - 21ม.ค.61 26,888 26,888 26,888 4,500 30 0 เต็ม
24ม.ค.61 - 28ม.ค.61 26,888 26,888 26,888 4,500 30 0 เต็ม
21ก.พ.61 - 25ก.พ.61 26,888 2,688 26,888 4,500 30 0 เต็ม
07มี.ค.61 - 11มี.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 30 0 เต็ม
14มี.ค.61 - 17มี.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 30 0 เต็ม
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN DELUXE CLASS ไทจง-ฟาร์มชิงจิ้ง (พักบนฟาร์ม)   รหัสโปรแกรม : STD14

TAIWAN DELUXE CLASS ไทจง-ฟาร์มชิงจิ้ง (พักบนฟาร์ม)
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – รีสอร์ท MING JING FARM RESORT – เสริฟอาหารว่าง AFTERNOON TEA – พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรีสอร์ท MING GING FARM
วันที่สาม ฟาร์มชิงจิ้ง – เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและความน่ารักของแกะถ่ายรูปกับแกะ – ชมสวนดอกไม้ – พิพิธภัณฑ์กระดาษ – ไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – ซีเหมินติง
วันที่สี่ เมืองไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ปล่อยโคมกระดาษผงซี – เหยหลิ่ว – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
17ส.ค.60 - 20ส.ค.60 26,555 26,555 25,555 5,500 26 26
24ส.ค.60 - 27ส.ค.60 26,555 26,555 25,555 5,500 26 26
31ส.ค.60 - 03ก.ย.60 26,555 26,555 25,555 5,500 26 26
07ก.ย.60 - 10ก.ย.60 26,555 26,555 25,555 5,500 26 26
14ก.ย.60 - 17ก.ย.60 26,555 26,555 25,555 5,500 26 26
28ก.ย.60 - 01ต.ค.60 26,555 26,555 25,555 5,500 26 26
12ต.ค.60 - 15ต.ค.60 26,555 26,555 25,555 5,500 26 0 เต็ม
19ต.ค.60 - 22ต.ค.60 27,555 27,555 26,555 5,500 26 0 เต็ม
08พ.ย.60 - 11พ.ย.60 27,555 27,555 26,555 5,500 26 23
15พ.ย.60 - 18พ.ย.60 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26
16พ.ย.60 - 19พ.ย.60 27,555 27,555 26,555 5,500 26 0 เต็ม
29พ.ย.60 - 02ธ.ค.60 27,555 27,555 26,555 5,500 31 0 เต็ม
09ธ.ค.60 - 12ธ.ค.60 27,555 27,555 26,555 5,500 26 18
11ม.ค.61 - 14ม.ค.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26
17ม.ค.61 - 20ม.ค.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26
24ม.ค.61 - 27ม.ค.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 0 เต็ม
25ม.ค.61 - 28ม.ค.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26
31ม.ค.61 - 03ก.พ.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26
01ก.พ.61 - 04ก.พ.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26
07มี.ค.61 - 10มี.ค.61 27,555 26,555 26,555 5,500 26 26
08มี.ค.61 - 11มี.ค.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26
15มี.ค.61 - 18มี.ค.61 27,555 27,555 26,555 5,500 26 26