ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN SUPERSTAR   รหัสโปรแกรม : SDT-03

TAIWAN SUPERSTAR
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง
วันที่สอง เกาสง–วัดเจดีย์เสือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – วัดฝอกวงซัน – เมืองไถตง
วันที่สาม เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน) – เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018– ถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer – แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน
วันที่สี่ เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ) – ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก - นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป
วันที่ห้า ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM – ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
12ก.ค.61 - 16ก.ค.61 26,888 26,888 24,888 5,000 25 25
19ก.ค.61 - 23ก.ค.61 27,888 27,888 25,888 5,000 25 25
26ก.ค.61 - 30ก.ค.61 27,888 27,888 25,888 5,000 25 25
02ส.ค.61 - 06ส.ค.61 27,888 27,888 25,888 5,000 25 25
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN MY HEART GO   รหัสโปรแกรม : SDT-04

TAIWAN MY HEART GO
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง –GAO MEI WETLAND - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – แวะชิมชา – วัดเหวินอู่ - ไทเป –ร้านขนมพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
วันที่สาม ไทเป –อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – สะพานคู่รักตั้นสุ่ย Tamsui lover’s bridge - ย่านถนนคนเดินตั้นสุ่ย
วันที่สี่ ไทเป – GERMANUIM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Rilakkuma Café - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - นั่งรถไฟหัวจรวด – GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09มิ.ย.61 - 12มิ.ย.61 19,888 19,888 18,888 3,900 25 25
23มิ.ย.61 - 26มิ.ย.61 20,888 20,888 19,888 3,900 25 25
07ก.ค.61 - 10ก.ค.61 20,888 20,888 19,888 3,900 25 25
22ก.ย.61 - 25ก.ย.61 20,888 20,888 19,888 3,900 25 25
06ต.ค.61 - 09ต.ค.61 21,888 21,888 20,888 3,900 25 25
13ต.ค.61 - 16ต.ค.61 22,888 22,888 21,888 3,900 25 25
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 22,888 22,888 21,888 3,900 25 25
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN TAKE A BREAK 3D2N   รหัสโปรแกรม : SDT-06

TAIWAN TAKE A BREAK 3D2N
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น
วันที่สอง เถาหยวน - ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –ชิมชา – ไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปด้านหน้าตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – GERMANUIM – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
14มิ.ย.61 - 16มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 4,900 20 20
21มิ.ย.61 - 23มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 4,900 20 20
27มิ.ย.61 - 29มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 4,900 20 20
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN HAVE FUN SUMMER ไทเป-ไทจง-นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน   รหัสโปรแกรม : SDT01-CI

TAIWAN HAVE FUN SUMMER ไทเป-ไทจง-นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ-อุทยานอารีซัน
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง – นั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – พายสัปปะรด-GERMANUIM – ซีเหมินติง
วันที่สี่ ปล่อยโคมผิงซี – อุทยานเหยหลิ่ว – เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
09มิ.ย.61 - 12มิ.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
23มิ.ย.61 - 26มิ.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
07ก.ค.61 - 10ก.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
22ก.ย.61 - 25ก.ย.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
06ต.ค.61 - 09ต.ค.61 24,555 24,555 24,555 4,500 29 29
13ต.ค.61 - 16ต.ค.61 25,555 25,555 25,555 4,500 29 0 เต็ม
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 25,555 25,555 25,555 4,500 29 29
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN TIGER SUMMER ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   รหัสโปรแกรม : SDT02-IT

TAIWAN TIGER SUMMER ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 
  


วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม
วันที่สอง เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
11พ.ค.61 - 14พ.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 0 เต็ม
12พ.ค.61 - 15พ.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 25 0 เต็ม
02มิ.ย.61 - 05มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000 31 11
23มิ.ย.61 - 26มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 9
07ก.ค.61 - 10ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 0 เต็ม
21ก.ค.61 - 24ก.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 12
28ก.ค.61 - 31ก.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 25 25
09ส.ค.61 - 12ส.ค.61 16,888 16,888 16,888 4,000 31 0 เต็ม
08ก.ย.61 - 11ก.ย.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 19
29ก.ย.61 - 02ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 19 0 เต็ม
06ต.ค.61 - 10ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 4,000 27 27
13ต.ค.61 - 16ต.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,000 20 19
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 17,888 17,888 17,888 4,000 53 53
ประเทศไต้หวัน  โปรแกรม :  TAIWAN THREE FEVER 3 อุทยาน อุทยานอารีซัน - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิ่ว   รหัสโปรแกรม : SDT25-CI

TAIWAN THREE FEVER 3 อุทยาน อุทยานอารีซัน - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิ่ว
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) –ซีเหมินติง
วันที่สอง ไทเป – นั่งรถไฟไปกลับฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ – น้ำตกฉางชุน – ไทเป
วันที่สาม ไทเป –GERMANUIM - ไทจง –ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
วันที่สี่ เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชาอู่หลงสินค้าโอท็อปเมืองเจียอี้ - เมืองไทจง – ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ไทจง – ไทเป –พายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
07มิ.ย.61 - 11มิ.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 29 29
13มิ.ย.61 - 17มิ.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 0 เต็ม
04ก.ค.61 - 08ก.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
11ก.ค.61 - 15ก.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
25ก.ค.61 - 29ก.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 31 31
08ส.ค.61 - 12ส.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 31 31
22ส.ค.61 - 26ส.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
05ก.ย.61 - 09ก.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
26ก.ย.61 - 30ก.ย.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
03ต.ค.61 - 07ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 4,500 31 31
10ต.ค.61 - 14ต.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 31 31
19ต.ค.61 - 23ต.ค.61 28,888 28,888 28,888 4,500 29 29