ประเทศมองโกเลีย  โปรแกรม :  OPENING MONGOLIA WINTER 5D3N โดยสายการบินแห่งชาติมองโกเลียแอร์ไลน์ (OM)   รหัสโปรแกรม : SMK-02

OPENING MONGOLIA WINTER 5D3N โดยสายการบินแห่งชาติมองโกเลียแอร์ไลน์ (OM)
 
  


วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –จตุรัสซัคบาทาร์ - วัดกานดัน - ตลาดท้องถิ่น Black Market -พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum– ZAISAN HILL –DEPARTMENT STORE SHOPPING – ที่พัก
วันที่สาม SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP - ชมอนุสาวรีย์ เจงกิสข่าน – ชมพิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum –GOBI SOUVENIR SHOP– ชมการแสดงพื้นเมือง Mongolian National Song & Dance Ensemble “”
วันที่สี่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พัก
วันที่ห้า เลือกซื้อสินค้าโรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ GOBI Cashmere และ ของที่ระลึก - สนามบินอุลานบาตอร์ –กรุงเทพ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
10พ.ย.61 - 14พ.ย.61 29,999 29,999 29,999 5,500 31 31 0 เต็ม
17พ.ย.61 - 21พ.ย.61 30,999 30,999 30,999 5,500 31 31 0 เต็ม
24พ.ย.61 - 28พ.ย.61 30,999 30,999 30,999 5,500 31 31 0 เต็ม
01ธ.ค.61 - 05ธ.ค.61 31,999 31,999 31,999 5,500 20 20 0 เต็ม
08ธ.ค.61 - 12ธ.ค.61 32,999 32,999 32,999 5,500 31 31 0 เต็ม
15ธ.ค.61 - 19ธ.ค.61 32,999 32,999 32,999 5,500 21 21 0 เต็ม
22ธ.ค.61 - 26ธ.ค.61 33,999 33,999 33,999 5,500 21 21 0 เต็ม
29ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 36,999 36,999 36,999 65,000 31 28 3
16ก.พ.62 - 20ก.พ.62 31,999 31,999 31,999 5,500 30 15 15