ประเทศมองโกเลีย  โปรแกรม :  OPENING MONGOLIA   รหัสโปรแกรม : MGL01

OPENING MONGOLIA
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม – เยี่ยมชมโรงงานแคชเมียร์ – ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น Black Market – เขาไซซาน – จตุรัสซัคบาตาร์
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติ Terelj Mountain National Park – Turtle Rock – แคมป์กระโจม
วันที่สี่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – Ski resort บนเขา Bogd Khaan
วันที่ห้า Bogd khan winter palace - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
27ม.ค.61 - 31ม.ค.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 0 เต็ม
03ก.พ.61 - 07ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 0 เต็ม
10ก.พ.61 - 14ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 0 เต็ม
17ก.พ.61 - 21ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 0 เต็ม
24ก.พ.61 - 28ก.พ.61 29,999 29,999 29,999 5,000 25 4
03มี.ค.61 - 07มี.ค.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 0 เต็ม
10มี.ค.61 - 14มี.ค.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 0 เต็ม
17มี.ค.61 - 21มี.ค.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 12
24มี.ค.61 - 28มี.ค.61 29,999 29,999 29,999 5,000 20 11