ประเทศกัมพูชา  โปรแกรม :  CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน   รหัสโปรแกรม : CBD01

CAMBODIA นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน
 
  


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
วันที่สอง บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
14ต.ค.61 - 15ต.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,000 31 31 0 เต็ม
20ต.ค.61 - 21ต.ค.61 8,555 8,555 8,555 2,000 20 20 0 เต็ม
03พ.ย.61 - 04พ.ย.61 8,555 8,555 8,555 2,000 20 20 0 เต็ม
17พ.ย.61 - 18พ.ย.61 8,555 8,555 8,555 2,000 20 20 0 เต็ม
24พ.ย.61 - 25พ.ย.61 8,555 8,555 8,555 2,000 20 20 0 เต็ม
09ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 9,999 9,999 9,999 2,000 31 9 22
22ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 8,555 8,555 8,555 2,000 20 20 0 เต็ม
29ธ.ค.61 - 30ธ.ค.61 10,888 10,888 10,888 2,000 20 20 0 เต็ม
31ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 10,888 10,888 10,888 2,000 31 31 0 เต็ม
26ม.ค.62 - 27ม.ค.62 7,999 7,999 7,999 3,000 20 20 0 เต็ม
18ก.พ.62 - 19ก.พ.62 8,555 8,555 8,555 3,000 20 0 20
09มี.ค.62 - 10มี.ค.62 7,999 7,999 7,999 3,000 20 2 18
23มี.ค.62 - 24มี.ค.62 7,999 7,999 7,999 3,000 20 0 20
30มี.ค.62 - 31มี.ค.62 7,999 7,999 7,999 3,000 20 0 20
06เม.ย.62 - 07เม.ย.62 9,555 9,555 9,555 3,000 20 0 20
13เม.ย.62 - 14เม.ย.62 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20
14เม.ย.62 - 15เม.ย.62 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20
15เม.ย.62 - 16เม.ย.62 10,888 10,888 10,888 3,000 20 0 20
04พ.ค.62 - 05พ.ค.62 8,555 8,555 8,555 3,000 20 0 20
18พ.ค.62 - 19พ.ค.62 8,555 8,555 8,555 3,000 20 0 20
25พ.ค.62 - 26พ.ค.62 8,555 8,555 8,555 3,000 20 0 20
ประเทศลาว  โปรแกรม :  หลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว   รหัสโปรแกรม : LAO-01

หลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ 3 วัน 2 คืน พัก 4 ดาว
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า -พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
วันที่สาม สนามบินหลวงพระบาง-สุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
05ต.ค.61 - 07ต.ค.61 11,499 11,499 11,499 3,500 20 20 0 เต็ม
12ต.ค.61 - 14ต.ค.61 12,499 12,499 12,499 4,500 20 20 0 เต็ม
09พ.ย.61 - 11พ.ย.61 11,499 11,499 11,499 3,500 20 20 0 เต็ม
23พ.ย.61 - 25พ.ย.61 11,499 11,499 11,499 3,500 20 0 20
08ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 13,499 13,499 13,499 4,500 20 0 20
30ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 15,499 15,499 15,499 5,500 20 0 20
ประเทศลาว  โปรแกรม :  หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน พักโรงแรมหรู 4 ดาว   รหัสโปรแกรม : LAO-02

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน 3 คืน พักโรงแรมหรู 4 ดาว
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่สอง ตักบาตรเช้า-ตลาดเช้า-วัดวุชุนราช-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง-ล่องเรือน้ำโขง-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง
วันที่สาม หลวงพระบาง-วังเวียง-บลูลากูน
วันที่สี่ วังเวียง-ถ้ำจัง-เขื่อนน้ำงึ้ม-เวียงจันทน์-สุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
20ต.ค.61 - 23ต.ค.61 19,900 18,900 18,900 5,500 20 20 0 เต็ม
07ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 19,900 18,900 18,900 5,500 20 0 20
08ธ.ค.61 - 11ธ.ค.61 19,900 18,900 18,900 5,500 20 0 20
21ธ.ค.61 - 24ธ.ค.61 19,900 18,900 18,900 5,500 20 0 20
30ธ.ค.61 - 02ม.ค.62 20,900 20,900 20,900 6,500 20 0 20
04ม.ค.62 - 07ม.ค.62 18,900 18,900 18,900 4,500 20 0 20
18ม.ค.62 - 21ม.ค.62 18,900 18,900 18,900 4,500 20 0 20
16ก.พ.62 - 19ก.พ.62 19,900 19,900 19,900 5,500 20 0 20
08มี.ค.62 - 11มี.ค.62 18,900 18,900 18,900 4,500 20 0 20
ประเทศลาว  โปรแกรม :  หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน   รหัสโปรแกรม : LAO-03

หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน
 
  


วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่สอง ตักบาตรเช้า-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง-ล่องเรือน้ำโขง-บ้านช่างไห-ถ้ำติ่ง
วันที่สาม หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-เวียงจัน-ประตูชัย-พระธาตุหลวง-กรุงเทพฯ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว
12ต.ค.61 - 14ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000 20 20 0 เต็ม
13ต.ค.61 - 15ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,000 20 20 0 เต็ม
20ต.ค.61 - 22ต.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,000 20 20 0 เต็ม
16พ.ย.61 - 18พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,000 20 0 20
07ธ.ค.61 - 09ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000 20 0 20
08ธ.ค.61 - 10ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,000 20 0 20
21ธ.ค.61 - 23ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,000 20 0 20
30ธ.ค.61 - 01ม.ค.62 18,999 18,999 18,999 5,000 20 0 20
11ม.ค.62 - 13ม.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 20 0 20
16ก.พ.62 - 18ก.พ.62 14,999 14,999 14,999 4,000 20 0 20
08มี.ค.62 - 10มี.ค.62 14,999 14,999 14,999 4,000 20 0 20
ประเทศลาว  โปรแกรม :  3 วัน 2 คืน Package Tour หลวงพระบาง   รหัสโปรแกรม : LAO-04

3 วัน 2 คืน Package Tour หลวงพระบาง
 
  


วันแรกของการเดินทาง, สนามบินสุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง
วันที่สองของการเดินทาง, หลวงพระบาง
วันที่สามของการเดินทาง, หลวงพระบาง - สนามบินวัตไต - สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ปไชต์ จอง รับได้ สถานะ ใบเตรียมตัว